ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านบุ่ง หมู่ที่ ๑๑ (สายข้างวัดจอมแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง