ชื่อเรื่อง : จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง