ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง