ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (นางสาวปูชิกา ไตรยะถา) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง