ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (นายพรักษ์ นิวงษา) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง