ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เป่าล้างบ่อบาดาลประปา บ้านแพง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง