ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านรามราช หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง