ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นข้างบ้านนายเสนอ ไชยสุระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง