ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อระหว่างบ้านบะหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง