ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแพง หมู่ที่ 3 (ถนนเส้นที่นานายแต้ม เอกสะพัง ไปที่นานายคม บุตรม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง