ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทสยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง