messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม
โทร : 084-7938343
นายประสงค์ นิวงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 082-2247280
นายอภิชาติ พึ่งเมือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 0898210970
นายศิริศักดิ์ ชนะพจน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 0809350927
นางสาวมริษฏดา ชาบรรทม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-0196579
นางสาวศิริมาศ นวลศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 081-5454175
account_box ฝ่ายสภา
นายประกอบ นิวงษา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-4585037
นายสะเม็ก ทองสิงห์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 098-1868981
นายปิยณัฐ มานะเสน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-1612062
นายคูณชัย แก้วนิวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 1
โทร : 080-1487794
นายนิกร นิวงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม หมู่ที่ 2
นายปิยณัฐ มานะเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม หมู่ที่ 3
โทร : 061-1612062
นายไส เสนาสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 4
โทร : 088-5319446
นายสุวรรณ บัวสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 5
โทร : 095-8873109
นายธีรนัย ไชยสุระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 6
โทร : 087-9315154
นายนิกร เดชทะสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 7
โทร : 086-9997172
นางกุลญาวี ชนะพจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 8
โทร : 087-9911174
นายทรงศิลป์ ชนะพจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 9
โทร : 082-5658187
นายเจียม ญาติวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 10
โทร : 080-0033972
นายรัตน์ประชา ชนะพจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 11
โทร : 098-5900841
นายใหม ชนะพจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 12
โทร : 093-4958100
นายเด่น ชนะพจน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 13
โทร : 080-3803203
นายทวีวัฒน์ แก้วนิวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 14
โทร : 091-6818865
นายพนม ไตริน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 15
โทร : 097-3171598
นายสะเม็ก ทองสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช หมู่ที่ 16
โทร : 098-1868981
นายประกอบ นิวงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม หมู่ที่ 17
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวมริษฏดา ชาบรรทม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-0196579
นางสาวศิริมาศ นวลศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 081-5454175
นางสาวดอกสร้อย คำแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประไพ บุญมาวงษา
ผู้อำนวยการคลัง
นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นางสาวดอกสร้อย คำแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.อ.อ. อุเทน โกพลรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายไมตรี ภูชุม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพนมพร ศรีสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
-ว่าง-
นิติกร ปก/ชก
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก
จ.อ.นันทวัฒน์ อุดมนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอธิพจน์ หารู้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวรุจน์ ศศิภานนท์
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกรรณิกา นิวงษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางชนัญญา นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนันทพร แก้วนิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐธิญา ไชยสุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสมชาย จันทร์แดง
ยาม
นายอภิลักส์ แก้วนิวงค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (ทักษะ)
นายขวัญใจ แสนบุญมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวัชรินทร์ ชนะพจน์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ทักษะ)
นางลัดดาวัลย์ นิวงษา
คนงานทั่วไป
นายประเทือง นนทวงษา
นักการภารโรง
นายอภิวัฒน์ นิวงษา
พนักงานขับรถยนต์
account_box ฝ่ายกองคลัง
นางสาวประไพ บุญมาวงษา
ผู้อำนวยการคลัง
นางระพีพร นิวงษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก
นายวิษณุกรณ์ ภูชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกมลลักษณ์ นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีรัตน์ มานะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุทธิดา ภูชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box ฝ่ายกองช่าง
นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิทักพงษ์ สำราญวงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายภูวิช พรรณวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวรวุฒิ วงศ์พันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวศิราภรณ์ ไชยา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวพิชญาน์ลลิน พรหมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวสุพัตรา เคนนิคม
คนงานทั่วไป
นายวิลัย นิวงษา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายวรุตน์ แก้ววัน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
account_box กองการศึกษา
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศุกล แก้วราชนิวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง
นายอุทิตย์ ชินโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชาตรี เล็กดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววิไลพร ชนะพจน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวปนัดา กิจติยะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววณิชยา นิวงษา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสกาวรัตน์ นิวงษา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอรทัย แก้วนิวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางยุวนิตย์ ภะวะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเนตรนภา ชุ่มเมืองเย็น
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางไพริน นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญพร ภูชุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจิตตา แก้วนิวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญญาลักษณ์ นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอรสา หอมหลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายธวัชชัย วิวัฒนกุลพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัลย์สุดา นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายประวิทย์ อินพิมพ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
นางสาวปูชิกา ไตรยะถา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภาย ปก/ชก