องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม
โทร : 084-7938343
นายฐิติกร นิวงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 093-0892643
นายพิทักษ์ ชนะพจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 098-1478569
นายสมศักดิ์ เพชรอุเทน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 083-3567499
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-0196579
นางสาวศิริมาศ นวลศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 081-5454175
account_box ฝ่ายสภา
นายปิยนัฐ มานะเสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายนิกร นิวงษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายประกอบ นิวงษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-0196579
นางสาวศิริมาศ นวลศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 081-5454175
พันจ่าเอก สุทธินันท์ สุภานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประไพ บุญมาวงษา
ผู้อำนวยการคลัง
นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
พันจ่าเอก สุทธินันท์ สุภานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.อ.อ. อุเทน โกพลรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพนมพร ศรีสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปัทมนันท์ อ่อนคำ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนิภาวรรณ พันธ์แพง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ.อ.นันทวัฒน์ อุดมนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอธิพจน์ หารู้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวรุจน์ ศศิภานนท์
พนักงานขับรถ
นายอุวัฒน์ นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกรรณิกา นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางชนัญญา นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนันทพร แก้วนิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย จันทร์แดง
นักการภารโรง
นายสมชาย จันทร์แดง
ยาม
นายอภิลักส์ แก้วนิวงค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายขวัญใจ แสนบุญมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวัชรินทร์ ชนะพจน์
พนักงานขับรถขยะ
account_box ฝ่ายกองคลัง
นางสาวประไพ บุญมาวงษา
ผู้อำนวยการคลัง
นางระพีพร นิวงษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายวิษณุกรณ์ ภูชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกมลลักษณ์ นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีรัตน์ มานะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางสาวสุทธิดา ภูชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box ฝ่ายกองช่าง
นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภูวิช พรรณวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวรวุฒิ วงศ์พันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นาย สุริญา แก้วนิวงศ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวชุรีพร พรหมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคุณานนท์ นันตะ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
account_box กองการศึกษา
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศุกล แก้วราชนิวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายอุทิตย์ ชินโคตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชาตรี เล็กดี
ครู (คศ.2)
นางสาววิไลพร ชนะพจน์
ครู (คศ.2)
นางสาวปนัดา กิจติยะ
ครู (คศ.2)
นางสาววณิชยา นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาวสกาวรัตน์ นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาวอรทัย แก้วนิวงศ์
ครู (คศ.1)
นางงยุวนิตย์ ภะวะ
ครู (คศ.1)
นางเนตรนภา ชุ่มเมืองเย็น
ครู (คศ.1)
นางไพริน นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญพร ภูชุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจิตตา แก้วนิวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญญาลักษณ์ นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรสา หอมหลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายธวัชชัย วิวัฒนกุลพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายประวิทย์ อินพิมพ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายคมสันต์ คำเถื่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอาทิตย์ นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธนากร ต้นสูง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ