องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.รามราช
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69
account_box คณะผู้บริหาร
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม
โทร : 084-7938343
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราม
โทร : 084-7938343
นายฐิติกร นิวงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายฐิติกร นิวงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายพิทักษ์ ชนะพจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายพิทักษ์ ชนะพจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายสมศักดิ์ เพชรอุเทน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายสมศักดิ์ เพชรอุเทน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
account_box ฝ่ายสภา
นายปิยนัฐ มานะเสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายปิยนัฐ มานะเสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายนิกร นิวงษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายนิกร นิวงษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายประกอบ นิวงษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายประกอบ นิวงษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-0196579
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 061-0196579
นางสาวศิริมาศ นวลศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 081-5454175
นางสาวศิริมาศ นวลศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
โทร : 081-5454175
พันจ่าเอก สุทธินันท์ สุภานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าเอก สุทธินันท์ สุภานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประไพ บุญมาวงษา
ผู้อำนวยการคลัง
นางสาวประไพ บุญมาวงษา
ผู้อำนวยการคลัง
นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
พันจ่าเอก สุทธินันท์ สุภานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าเอก สุทธินันท์ สุภานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพนมพร ศรีสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพนมพร ศรีสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปัทมนันท์ อ่อนคำ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวปัทมนันท์ อ่อนคำ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนิภาวรรณ พันธ์แพง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนิภาวรรณ พันธ์แพง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ.อ.นันทวัฒน์ อุดมนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ.อ.นันทวัฒน์ อุดมนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอธิพจน์ หารู้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอธิพจน์ หารู้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวรุจน์ ศศิภานนท์
พนักงานขับรถ
นายวรุจน์ ศศิภานนท์
พนักงานขับรถ
นายอุวัฒน์ นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอุวัฒน์ นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกรรณิกา นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกรรณิกา นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางชนัญญา นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางชนัญญา นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนันทพร แก้วนิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนันทพร แก้วนิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย จันทร์แดง
นักการภารโรง
นายธวัชชัย จันทร์แดง
นักการภารโรง
นายสมชาย จันทร์แดง
ยาม
นายสมชาย จันทร์แดง
ยาม
นายอภิลักส์ แก้วนิวงค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายอภิลักส์ แก้วนิวงค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายขวัญใจ แสนบุญมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายขวัญใจ แสนบุญมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวัชรินทร์ ชนะพจน์
พนักงานขับรถขยะ
นายวัชรินทร์ ชนะพจน์
พนักงานขับรถขยะ
account_box ฝ่ายกองคลัง
นางสาวประไพ บุญมาวงษา
ผู้อำนวยการคลัง
นางสาวประไพ บุญมาวงษา
ผู้อำนวยการคลัง
นางระพีพร นิวงษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางระพีพร นิวงษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวลันดา ทำดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวลันดา ทำดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายวิษณุกรณ์ ภูชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวิษณุกรณ์ ภูชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกมลลักษณ์ นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกมลลักษณ์ นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีรัตน์ มานะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางสาวสุรีรัตน์ มานะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางสาวสุทธิดา ภูชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุทธิดา ภูชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box ฝ่ายกองช่าง
นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสินธ์ อ่อนตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภูวิช พรรณวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายภูวิช พรรณวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวรวุฒิ วงศ์พันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวรวุฒิ วงศ์พันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นาย สุริญา แก้วนิวงศ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นาย สุริญา แก้วนิวงศ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวชุรีพร พรหมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชุรีพร พรหมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคุณานนท์ นันตะ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายคุณานนท์ นันตะ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
account_box กองการศึกษา
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
นายอุทิตย์ ชินโคตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอุทิตย์ ชินโคตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชาตรี เล็กดี
ครู (คศ.2)
นายชาตรี เล็กดี
ครู (คศ.2)
นางสาววิไลพร ชนะพจน์
ครู (คศ.2)
นางสาววิไลพร ชนะพจน์
ครู (คศ.2)
นางสาวปนัดา กิจติยะ
ครู (คศ.2)
นางสาวปนัดา กิจติยะ
ครู (คศ.2)
นางสาววณิชยา นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาววณิชยา นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาวสกาวรัตน์ นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาวสกาวรัตน์ นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาวอรทัย แก้วนิวงศ์
ครู (คศ.1)
นางสาวอรทัย แก้วนิวงศ์
ครู (คศ.1)
นางไพริน นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางไพริน นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางงยุวนิตย์ ภะวะ
ครู (คศ.1)
นางงยุวนิตย์ ภะวะ
ครู (คศ.1)
นางเนตรนภา ชุ่มเมืองเย็น
ครู (คศ.1)
นางเนตรนภา ชุ่มเมืองเย็น
ครู (คศ.1)
นางสาวธัญพร ภูชุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญพร ภูชุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจิตตา แก้วนิวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจิตตา แก้วนิวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญญาลักษณ์ นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธัญญาลักษณ์ นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรสา หอมหลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรสา หอมหลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายธวัชชัย วิวัฒนกุลพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย วิวัฒนกุลพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายประวิทย์ อินพิมพ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายประวิทย์ อินพิมพ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายคมสันต์ คำเถื่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายคมสันต์ คำเถื่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอาทิตย์ นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอาทิตย์ นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธนากร ต้นสูง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายธนากร ต้นสูง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ