messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
นางสาวดอกสร้อย คำแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
พ.อ.อ. อุเทน โกพลรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายไมตรี ภูชุม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพนมพร ศรีสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง-
นิติกร ปก/ชก
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก
จ.อ.นันทวัฒน์ อุดมนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอธิพจน์ หารู้
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวรุจน์ ศศิภานนท์
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกรรณิกา นิวงษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางชนัญญา นิวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนันทพร แก้วนิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐธิญา ไชยสุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสมชาย จันทร์แดง
ยาม
นายอภิลักส์ แก้วนิวงค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (ทักษะ)
นายขวัญใจ แสนบุญมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวัชรินทร์ ชนะพจน์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ทักษะ)
นางลัดดาวัลย์ นิวงษา
คนงานทั่วไป
นายประเทือง นนทวงษา
นักการภารโรง
นายอภิวัฒน์ นิวงษา
พนักงานขับรถยนต์