องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box กองการศึกษา
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศุกล แก้วราชนิวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง
นายอุทิตย์ ชินโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชาตรี เล็กดี
ครู (คศ.2)
นางสาววิไลพร ชนะพจน์
ครู (คศ.2)
นางสาวปนัดา กิจติยะ
ครู (คศ.2)
นางสาววณิชยา นิวงษา
ครู (คศ.2)
นางสาวสกาวรัตน์ นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาวอรทัย แก้วนิวงศ์
ครู (คศ.1)
นางยุวนิตย์ ภะวะ
ครู (คศ.1)
นางเนตรนภา ชุ่มเมืองเย็น
ครู (คศ.1)
นางไพริน นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญพร ภูชุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจิตตา แก้วนิวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญญาลักษณ์ นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรสา หอมหลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายธวัชชัย วิวัฒนกุลพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ