องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมอีเมล์กลาง
Web mail
อบต.รามราช
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
account_box กองการศึกษา
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสุขุม หร่องบุตรศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
นายอุทิตย์ ชินโคตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอุทิตย์ ชินโคตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชาตรี เล็กดี
ครู (คศ.2)
นายชาตรี เล็กดี
ครู (คศ.2)
นางสาววิไลพร ชนะพจน์
ครู (คศ.2)
นางสาววิไลพร ชนะพจน์
ครู (คศ.2)
นางสาวปนัดา กิจติยะ
ครู (คศ.2)
นางสาวปนัดา กิจติยะ
ครู (คศ.2)
นางสาววณิชยา นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาววณิชยา นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาวสกาวรัตน์ นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาวสกาวรัตน์ นิวงษา
ครู (คศ.1)
นางสาวอรทัย แก้วนิวงศ์
ครู (คศ.1)
นางสาวอรทัย แก้วนิวงศ์
ครู (คศ.1)
นางไพริน นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางไพริน นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางงยุวนิตย์ ภะวะ
ครู (คศ.1)
นางงยุวนิตย์ ภะวะ
ครู (คศ.1)
นางเนตรนภา ชุ่มเมืองเย็น
ครู (คศ.1)
นางเนตรนภา ชุ่มเมืองเย็น
ครู (คศ.1)
นางสาวธัญพร ภูชุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญพร ภูชุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจิตตา แก้วนิวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจิตตา แก้วนิวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธัญญาลักษณ์ นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธัญญาลักษณ์ นิวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรสา หอมหลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรสา หอมหลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นายธวัชชัย วิวัฒนกุลพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย วิวัฒนกุลพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นายเพลิน สีสุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ