องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ แล
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแ
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศ ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษารอบประเมิน ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1