messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box คณะผู้บริหาร account_box หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณำสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3106
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับปรับปรุง 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 517
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1630
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1